76292399 // komediehuset@horsens.dk

Takster & betingelser

Instruktører

Komediehuset lægger vægt på, at instruktørerne har erfaring med teaterarbejde i Komediehusets visuelle og kropslige stil. Det vil sige, at der kan være enkelte dage, hvor de bliver forhindret på grund af forestilling, auditions etc. Vi betragter dette som en styrke og indsætter en kvalificeret afløser.
Ret til ændringer, instruktører m.m forbeholdes.

Forventninger

Vi forventer at vores elever deltager aktivt i undervisningen og at de møder op hver gang. Skulle man en enkelt gang være forhindret, bedes I melde afbud til instuktøren.
Forældre har ingen adgang til salen under træningen.

Sæson og Betaling

1.200 kr. (7-15 årige)
1.300 kr. (Hold Q og Z)
Betalingen dækker 10 uger med 2 lektioner om ugen + afslutningsarrangement.
Hele betalingen forfalder ved sæsonstart. Regningen sendes via E-boks.
10 dage før sæsonstart er tilmeldingen økonomisk bindende.
Der ydes ikke refusion ved framelding eller frafald på anden måde.
Ved betaling efter sidste rettidige betalingsfrist, påløber gebyrer ifølge kommunens betalingsregulativ.

Tilmelding

For deltagere under 18 år skal tilmeldingen udfyldes med far, mor eller værge som betaler.
Man kan GENtilmelde sig til sit hold fra en måned før afslutningen. Gentilmeldingen skal være modtaget hos Komediehuset, senest 14. dage efter sidste undervisningsgang.

Annullering af tilmelding

Tilmeldingen kan skriftligt (pr. mail) annulleres indtil 10 dage før startdato.
Derefter er tilmeldingen økonomisk bindende.

Holdstørrelser

Max. mellem 10 og 15 pr hold afhængig af alder og lokale.
Deltagerne optages efter følgende prioritet;
Deltagere der i forvejen går på et hold*.
Deltagere med bopæl i Horsens Kommune.
Udenbys, der går i skole i Horsens.
Deltagere fra andre kommuner.
*Tilmelding til næste sæson senest 14 dage efter sæsonafslutning.
Vi forbeholder os ret til at udvælge deltagerne, så der er den bedst mulige kønsmæssige fordeling.

Hvem kan gå på Komediehuset?

Komediehusets Teaterskole har tilbud på mange niveauer og mange aldersgrupper.
Man kan deltage på de allerfleste hold uden forudsætninger. Undtagelsen er Unge Skuespillere-hold (15 år og op), hvor der er visse krav.
Arbejdsmetoder og indhold er tilpasset den enkelte aldersgruppe. For alle hold gælder dog, at der arbejdes med improvisation og teaterleg med masser af musik og bevægelse. Det er sjovt og udviklende - og kræver engagement og samarbejde.

Forsikring

Vi gør opmærksom på, at den enkelte selv bør sørge for at forsikre sig.
Dette gælder alle aktiviteter i Komediehusets regi uanset om man går på et hold, deltager på et projekt, er frivillig deltager eller hjælper mm.

Rabat ved flere fag

Hvis en elev er tilmeldt flere fag, gives der 50% rabat på prisen for det billigste fag.
Gælder ikke for ferieprojekter, eller projekter udenfor undervisningssæsonen.
Hvis man har søgt delvis friplads og samtidigt vil benytte to-fags-rabatten, kan fripladsen kun benyttes til det dyreste hold.

Fripladser

For børn med bopæl i Horsens Kommune kan der søges om delvis friplads.
Ansøgningsskema skal indsendes sammen med tilmeldingen.

Regler for friplads

For børn med bopæl i Horsens Kommune kan der søges om delvis friplads.
Delvis friplads tildeles efter metoden "først-til-mølle" ved komplette ansøgninger - det vil sige med den krævede dokumentation.
På hvert hold med 10 - 15 deltagere er der maksimalt friplads svarende til 2,25 fripladser ialt.
Der gives kun friplads til 1 hold og 1 feriearrangement pr. sæson og kun til 0-25 årige elever med bopæl i Horsens Kommune.
18 til 25 årige kan kun søge, hvis de er udeboende.
Fripladsansøgninger behandles efterhånden som de indløber.

Husstandsindkomst - Indkomstgrænser for 2023-2024
  • Under 515.611 kr. = 25% friplads
  • Under 404.586 Kr. = 50% friplads
  • Under 293.561 kr. = 75% friplads

Taksterne reguleres løbende, så de altid svarer undervisningsministeriets fripladsgrænser.


OBS. Ansøgning om friplads er kun gyldig, hvis den er modtaget på Komediehusets administration senest 5 dage efter indsendelse af tilmelding.
I sæson 2023/24 godtages kun ansøgninger for finansår 2023.
Ansøgning om friplads kan kun behandles, hvis der er tilsagn om at vi må trække forskudsopgørelsen via SKAT
Hvis du tidligere har modtaget friplads fortsætter den ikke pr. automatik, men skal ansøges pr. skoleår.